Video: TAKEDA RYU - japanische Kampfkunst in Wien

Die erste Adresse für japanische Kampfkunst in Wien!Disziplinen

Aikido
Ju Jitsu
Jukempo
Kinder
Iaido
Kendo
Jodo
Sobudo